Show menu

Statut

1. člen

Slovenski konzularni zbor (SKZ, angl. Association of Honorary Consuls in Slovenia) je združenje, ki na prostovoljni osnovi združuje častne konzule, ki delujejo v Sloveniji.

 

2. člen

Operativni sedež društva je vselej tam, kjer ima svojo pisarno predsednik združenja.

 

3. člen

SKZ je prostovoljno, neprofitno, nevladno, nepolitično in nereligiozno združenje.

 

4. člen

Poslanstvo

Poslanstvo častnih konzulov je pospeševanje in krepitev dobrih odnosov med Slovenijo in državami, ki jih zastopamo.

V združenju se povezujemo z namenom, da skupaj krepimo ugled delovanja častnih konzulov v Sloveniji.

Vse svoje aktivnosti opravljamo na visoki ravni, v skladu z nalogami, ki nam jih nalagajo naše države (pošiljateljice), in v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.

V združenju častni konzuli izmenjujemo svoje izkušnje pri delu, mnenja in ocene medsebojnih odnosov in odnosov z organi v Sloveniji, dajemo pa tudi pobude in predloge za izboljšanje odnosov z oblastmi in institucijami v Sloveniji.

S kakovostnim in poštenim delom ter z ustreznim javnim nastopanjem častni konzuli, člani združenja, dvigujemo ugled držav, ki jih zastopamo, in hkrati krepimo ugled delovanja častnih konzulov.

Pri svojem delu si častni konzuli po potrebi pomagamo z informacijami in nasveti.

 

5. člen

Aktivnosti

·        Dobre odnose med državami, ki jih zastopamo, in Slovenijo, gradimo in pospešujemo predvsem z vzpostavljanjem kakovostnih stikov med ljudmi in institucijami, z izmenjavo dobrih praks in strokovnjakov ter s predlaganjem konkretnih projektov in sodelovanjem pri njihovi realizaciji.

·        Področja, na katerih smo še posebej aktivni, so gospodarstvo, izobraževanje, znanost, inovacije, nove tehnologije in kultura.

·        Pri opravljanju svojih aktivnosti se častni konzuli po potrebi povezujemo z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in drugimi resornimi ministrstvi, kot so Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, ter z drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, kot so Gospodarska zbornica Slovenije, univerze in druge pomembne institucije.

·        Izmenjava državnih delegacij in predstavnikov z vseh področij gospodarskega, kulturnega in športnega življenja ima še poseben pomen. S poglabljanjem odnosov, izmenjavo znanja in promocijo tehnologij bomo konzuli širili tržišča za slovenske proizvode in s tem usmerjali slovensko gospodarsko sodelovanje na nove trge in področja.

 

6. člen

Članstvo v združenju je prostovoljno. Člani združenja so častni konzuli v Sloveniji, ki so zaprosili za članstvo. Prošnjo za članstvo odobri Izvršni odbor združenja. Članarine ni. Morebitne stroške poravnamo člani društva sami.

Bivši častni konzuli lahko ostanejo častni člani Slovenskega konzularnega zbora.

 

7. člen

Organi združenja

Združenje ima 2 organa:

·        Zbor

·        Izvršni odbor  

Zbor združenja se sestane po potrebi, vendar najmanj enkrat na leto. Zbor skliče predsednik združenja po lastni presoji ali na predlog treh članov Izvršnega odbora.

Naloge Zbora združenja so:

·        Sprejem Statuta.

·        Ocena, ali sta delovanje in ugled častnih konzulov v Sloveniji v skladu s 4. in 5. členom tega Statuta.

·        Morebitni dogovor o nekaterih skupnih aktivnostih, ki lahko okrepijo rezultate in ugled častnih konzulov.

·        Volitve predsednika in članov Izvršnega odbora združenja.

·        Določanje in spremljanje dela Izvršnega odbora.  

Zbor vse odločitve sprejema soglasno. Če so mnenja posameznih članov različna, je pri ponovnem glasovanju potrebna dvotretjinska večina.

 Izvršni odbor

Združenje ima 5 članov (v alternativi 3). Sestavljajo ga predsednik združenja, dva podpredsednika, od katerih je en bivši predsednik, in dva člana.

Mandat predsednika in članov Izvršnega odbora traja 2 leti. Izvoljeni so lahko večkrat.

Naloge predsednika združenja in Izvršnega odbora so:

·        krepitev dobrih odnosov z institucijami, naštetimi v tretji točki 5. člena Statuta;

·        predlaganje aktivnosti, ki krepijo ugled častnih konzulov in njihove dosežke;

·        priprava Zbora združenja;

·        izvrševanje sklepov Zbora;

·        predlaganje prenehanja članstva v združenju članu, ki ne deluje v skladu s 4. in 5. členom Statuta.

 Naloge posameznih članov izvršnega odbora razdeli predsednik združenja.

Izvršni odbor vse odločitve sprejema s konsenzom.

 

8. člen

Združenje preneha z delovanjem po sklepu Zbora. Posamezni člani združenja lahko izstopijo kadar koli bodisi po lastni presoji bodisi na predlog Izvršnega odbora.

Statut je bil sprejet na zboru združenja 18. 11. 2015.